ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਨੀਤੀ ਤਾਰੀਖ

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ (ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ) 2013 (ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ)

 
ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਗੈਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ) ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਯੋਗ / ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ / ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਸੋਧਿ ਆਈ.ਟੀ. ਨੀਤੀ -2013 (ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ -------

ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ 2013 (ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਮਰਸ ਵਿਭਾਗ)

5.12.2013
ਆਈ.ਟੀ. ਸੇਵਾਵਾਂ, ਆਈ.ਟੀ.ਈ.ਐਸ., ਬਾਇਓ-ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ (ਗੈਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ) ਅਤੇ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਆਧਾਰਿਤ ਗੈਰ-ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣਯੋਗ / ਖੋਜ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ / ਪਲਾਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲਈ ਆਈ.ਟੀ. ਨੀਤੀ -2013 (ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਪੰਜਾਬ) । 4.12.2013
Back to Top